Klantenservice voor al uw vragen
  info@danaruitersport.nl       0299 428842  Winkelwagen
1572455702 logo gevel totaa

Klantenservice

Dana Ruitersport 
Westerstraat 47
1441 AR Purmerend

0299 428 842 / 06 40617445
info@danaruitersport.nl

Algemene voorwaarden Dana Ruitersport

Artikel 1

Omvang van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dana Ruitersport, gevestigd te Purmerend en zijn klanten zowel via de online webshop als in de winkel. De opdracht, koop of bestelling van de klant geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Dana Ruitersport.

 

Artikel 2

Bestelproces

Door het klikken op de producten of productbeschrijvingen kan de klant navigeren naar de product details, bijvoorbeeld details in verband het product design, afmetingen, kleur of smaak. Het product wordt in een virtuele winkelwagen geplaats door op de button; “voeg toe aan winkelwagen” te klikken. Door het klikken op het winkelwagen icoon, in de rechterbovenhoek van de website, kan de klant navigeren naar een overzicht van alle door de klant toegevoegde artikelen in de winkelwagen. Als de klant geen verdere aanpassingen of producten wil toevoegen aan de winkelwagen kan het afhandelen van de bestelling worden vervolgd via de button “ga naar afrekenen”. De klant heeft hier een overzicht van zijn of haar bestelling met details over de prijs (inclusief btw) en details over de verzending en de daarbij behorende kosten.

Afsluiten van overeenkomsten

De afbeelding van het assortiment in de online webshop zijn illustratief en bedoeld om de klant een beeld te geven van het product; deze zijn niet bindend. De klant maakt een bindende bestelling door een koopovereenkomst aan te gaan wanneer deze het bestelproces afrondt door te klikken op de button; Bestellen

Beperkte hoeveelheid

De aangeboden producten worden alleen verkocht in normale huishoudelijke hoeveelheden.

 

Artikel 3

Klanten

Dana Ruitersport verkoopt via de website, alleen aan personen die een leeftijd hebben bereikt waarin ze bekwaam zijn om een legale transactie aan te gaan.

 

Artikel 4

Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Dana Ruitersport binden haar niet, voor zover ze door Dana Ruitersport niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen als alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5

Prijzen

Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Dana Ruitersport niet. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen; deze prijzen moeten worden verhoogd met de eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

Verzendkosten/verzending

Dana Ruitersport verstuurd artikelen vanaf een minimumbedrag van € 0,00 exclusief de verzendkosten. De verzending geschiedt op de wijze als door Dana Ruitersport aangegeven, wenst de klant de verzending anders te ontvangen dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn/haar rekening.  

Tenzij anders vermeld is de levertijd 1-3 dagen, in het geval dat de bestelde artikelen niet op voorraad zijn kan Dana Ruitersport, op eigen kosten, de bestelling in delen bezorging opdat dit acceptabel is voor de klant. In het geval Dana Ruitersport niet in staat is om te leveren, omdat de bestelde artikelen niet aan Dana Ruitersport zijn geleverd door eigen leveranciers, mag Dana Ruitersport zich zonder schuld terugtrekken uit de overeenkomst. In een dergelijk geval zal Dana Ruitersport de klant informeren en een vergelijkbaar alternatief aanbieden. Als een vergelijkbaar product ook niet beschikbaar mocht zijn of als de klant het alternatief niet wil bestellen, zal Dana Ruitersport het betaalde bedrag terugstorten naar de klant. In het geval van beschadiging tijdens de verzending, dient de klant contact op te nemen met Dana Ruitersport. Als resultaat heeft Dana Ruitersport de optie een klacht in te dienen bij de bezorger over de geleden schade, voor de klant zal dit geen enkel effect hebben op de garantierechten van de gekochte artikelen.

Retourneren

Ben je toch niet helemaal tevreden over je aankoop? Geen zorgen, van ons krijg je 14 dagen bedenktijd. Zorg er wel voor, dat het artikel ongebruikt, onbeschadigd, voorzien is van de kaartjes en in de originele verpakking wordt teruggebracht, zodat wij het artikel weer in goede staat in ontvangst kunnen nemen.
Retourneren in de winkel is gratis.
Wil je retour sturen? Schrijf het retouradres duidelijk op het pakket. Geef dan je pakket af bij het postkantoor en bewaar het afleverbewijs goed tot je pakketje bij ons is aangekomen. Het terugsturen van je bestelling is op eigen risico. 
Stuur je de hele bestelling terug, dan ontvang je het totale aankoopbedrag weer terug op je rekening. Dus ook de eventuele verzendkosten van je originele bestelling. 
Stuur je een deel van de bestelling terug, dan ontvang je alleen het aankoopbedrag van deze artikelen terug. Je krijgt in dat geval niet de eventuele verzendkosten van je originele bestelling terug. 
De verzendkosten voor het terugsturen zijn altijd voor je eigen rekening.
Na ontvangst van je retourzending sturen wij je een bevestigingsemail en zullen wij het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen terugstorten op je rekening. 

Retouradres:
Dana Ruitersport
Westerstraat 47
1441 AR Purmerend

Artikel 6

Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van Dana Ruitersport tot de volledige betaling is voldaan. Voor de overdracht van eigenaar, is verpanden, verwerken of bewerken zonder toestemming van Dana Ruitersport niet toegestaan.

 

Artikel 7

Vervoer

De verzending geschiedt op de wijze van de  door Dana Ruitersport aangegeven manier in artikel 5. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals; door een snel- of expressenverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

 

Artikel 8

Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Dana Ruitersport ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Dana Ruitersport buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

 

Artikel 9

Garantie

De wettelijke garantie is hierbij van toepassing.

De garantie verstrekt door Dana Ruitersport is niet gebaseerd op het onoordeelkundig gebruik van de klant, andere oorzaken dan materiaal- en fabricagefouten of indien Dana Ruitersport na overleg met de opdrachtgever eventueel gebruikte materialen of goederen heeft geleverd. Garantie wordt slechts verstrekt op basis van geleverde goederen en niet op loon/uren deze worden in rekening gebracht.

 

Artikel 10

Retentierecht

Wanneer Dana Ruitersport artikelen en/of goederen van de opdrachtgever in bewaring heeft, is deze gerechtigd de goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 11

Overmacht

Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Dana Ruitersport of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Dana Ruitersport, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Dana Ruitersport, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Dana Ruitersport overmacht op, die haar ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Dana Ruitersport is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


Artikel 12

Wanprestatie en ontbinding

Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Dana Ruitersport ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

Indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Dana Ruitersport op de opdrachtgever heeft, direct opeisbaar zijn.

 

Artikel 13

Privacy

Dana Ruitersport neemt de bescherming van de privacy van zijn klanten zeer serieus. De privacy verklaring kan hieronder worden bekeken.

Privacy Policy Dana Ruitersport

Dana Ruitersport hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.


Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dana Ruitersport houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dana Ruitersport zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door Dana Ruitersport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
 • Facturering en/of incasso

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
   

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dana Ruitersport de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • Na keuze voor automatische incasso vragen wij uw bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Dana Ruitersport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Dana Ruitersport verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dana Ruitersport de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Dana Ruitersport opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie door de accountant;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewering te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Dana Ruitersport bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Dana Ruitersport van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Dana Ruitersport

Westerstraat 47
1441 AR Purmerend
info@danaruitersport.nl

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN